Zobacz wszystkie prace
Zobacz wszystkie prace
Katalog wystawy
Nagrodzone fotografie

Każdy z nas ma w sobie duszę artysty w tym sensie, że jesteśmy wrażliwi na piękno i chcielibyśmy to piękno jakoś utrwalić, a także podzielić się nim z innymi. Naukowcy nie stanowią wyjątku, mimo, że w pracach naukowych posługują się bezuczuciowymi środkami wyrazu. (więcej...)

Janusz Janeczek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nauka to pasja - udowadniają to zdjęcia zrealizowane w ramach projektów badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Konkurs fotograficzny "Nauka w obiektywie" w swych założeniach ma zarówno zaprezentować badania naukowe, jak też je wypromować, przybliżyć społeczeństwu. (więcej...)

Łukasz Adamczyk
Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego

Wynik pracy naukowej jest produktem, który podlega takim samym mechanizmom rynkowym jak inne wytwory działalności ludzkiej. Różni się tym, że powstaje w specyficznym miejscu, tworzy go specyficzna grupa ludzi i, niestety, często jest niezrozumiały dla innych. (więcej...)

Organizatorzy konkursu


Grand Prix

"Nowe kobiety - stary Śląsk"
"Rola tożsamości płciowej i kompetencji społecznych w kształtowaniu planów życiowych współczesnych młodych kobiet z regionu Górnego Śląska"

AGNIESZKA MANDAL (autorka zdjęć)
EUGENIA MANDAL (kierownik projektu)


Goście specjalni

"Rzadkie i zagrożone"
"Monitorowanie rzadkich i zagrożonych roślin, zwierząt i siedlisk w województwie śląskim"

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

"Robotnicze osiedla - przykurzone perły industrialnej architektury Śląska"
"Osiedla patronackie Górnego Śląska - studium miejsca oraz znaczenie kultury przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej"

ANNA SULIMOWSKA-OCIEPKA


Projekty

"Beskid Mały - historia w drzewach zapisana"
"Enklawy najstarszych drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba MILL. w krajobrazie Beskidu Małego""

ALICJA BARĆ

"Jeszcze jodła nie zginęła..., póki szumią buki"
"Rozmieszczenie, udział ilościowy i żywotność jodły pospolitej Abies alba MILL. w zbiorowiskach leśnych Beskidu Małego"

ALICJA BARĆ

"Pospolite i rzadkie, ale zawsze w Katowicach - szata roślinna miasta"
"Zróżnicowanie roślinności na siedliskach antropogenicznie przekształconych Katowic"

AGNIESZKA BŁOŃSKA

"Zielono na czarnym Śląsku"
"Wpływ czynników ekologicznych siedlisk synantropijnych na cechy ekofizjologiczne wybranych gatunków"

IZABELLA FRANIEL

"»SurDada« - Surrealizm i Dadaizm w pikselach"
"Drugie laboratorium 115 - "SurDada" - Warsztaty grafiki cyfrowej i multimedialnej poświęcone tematyce Dadaizmu i Surrealizmu"

ALICJA JAKIMÓW (autorka zdjęć)
KRZYSZTOF MAREK BĄK (kierownik projektu)

"Cieszynianka wiosenna - śląski endemit malowany elektronami"
"Struktura i histochemia owoców Hacquetia epipactis (Scop.) DC. (Apiaceae)"

JAGNA KARCZ

"Śląsk z orbity"
"Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stan i dynamikę krajobrazów w wybranych obszarach Polski i Europy metodami teledetekcji"

LESZEK KOLONDRA

"Psycholog w szpitalu - w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych służby zdrowia"
"Ocena kadr w służbie zdrowia"

MAŁGORZATA KOŻUSZNIK, JOANNA PIĄTEK, MARIUSZ PERLAK (autorzy zdjęć)
MAŁGORZATA GÓRNIK-DUROSE (kierownik projektu)

"Przyroda moim nauczycielem"
"Skuteczność grupowego treningu ekologicznego w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych"

RYSZARD KULIK

"Nowe kobiety - stary Śląsk’
"Rola tożsamości płciowej i kompetencji społecznych w kształtowaniu planów życiowych współczesnych młodych kobiet z regionu Górnego Śląska"

AGNIESZKA MANDAL (autorka zdjęć)
EUGENIA MANDAL (kierownik projektu)

"Szrotówek - mały zabójca wielkich drzew"
"Możliwości detoksykacyjne kolejnych pokoleń gąsienic szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) w warunkach działania insektycydu (imidakloprid)"

MARIA MATYSIAK (autorka zdjęć)
PAWEŁ MIGULA (kierownik projektu)

"Pustynie, wulkany, słone jeziora - fenomeny przyrody Górnego Śląska"
"Środowiska antropogeniczne - formy i procesy"

TADEUSZ MOLENDA

"Olszyny - dajmy szansę przetrwania podmokłym pięknościom"
"Siedliskowe aspekty funkcjonowania lasów z udziałem olszy czarnej"

ANNA ORCZEWSKA

"Zrobić pierwszy krok - resztę zostawmy naturze"
"Migracja gatunków leśnych do runa plantacji olszy czarnej posadzonych na gruntach porolnych, w zróżnicowanych warunkach siedliskowych"

ANNA ORCZEWSKA

"W barwach górnictwa - zieloni prowadzą z czarnymi, a mecz toczy się dalej"
"Kształtowanie się spontanicznej pokrywy roślinnej na terenie zwałowisk poprzemysłowych w aglomeracji katowickiej"

ADAM ROSTAŃSKI

"Górnicze zapadliska - nowe wyzwanie dla przyrody Śląska"
"Różnorodność fitocenotyczna pogórniczych zbiorników zapadliskowych, ich rola w kształtowaniu struktury sąsiadujących leśnych zbiorowisk roślinnych i możliwości zagospodarowania"

EDYTA SIERKA

"Leśny najeźdźca - turzyca drżączkowata nie zadrży nawet przed drzewami"
"Przyczyny i skutki ekspansji Carex brizoides L. w lasach Wyżyny Śląskiej"

EDYTA SIERKA

"Wciornastki - ukryte piękno w wiązance kwiatów"
"Zróżnicowanie morfologiczne owadów z rzędu Thysanoptera"

WOJCIECH SIERKA

"Hałdy - z życia roztoczy - mechowców tam gdzie mech jeszcze długo nie wyrośnie"
"Kolonizacja i rozwój zgrupowań mechowców (Acari: Oribatida) na zwałach poprzemysłowych"

PIOTR SKUBAŁA

"Spokojne życie roztoczy, które się toczy w starych chodnikach pokopalnianych. Inne spojrzenie na dziedzictwo kultury przemysłowej Śląska"
"Fauna mechowców (Acari: Oribatida) w podziemnych chodnikach kopalnianych"

PIOTR SKUBAŁA, GRZEGORZ KŁYS

"Miasto. Żywioły i metamorfozy. Dynamika przestrzeni miejskiej w oglądzie socjologicznym"
"Społeczne uwarunkowania modernizacji województwa śląskiego"

WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR (autorka zdjęć)
MAREK S. SZCZEPAŃSKI (kierownik projektu)

"Między lękiem a podziwem - getta społeczne w starym regionie przemysłowym"
"Społeczne uwarunkowania modernizacji województwa śląskiego"

WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR (autorka zdjęć)
MAREK S. SZCZEPAŃSKI (kierownik projektu)

"Prosionek szorstki - »żywe srebro« pełne metali ciężkich"
"Wybrane wskaźniki stresu chemicznego oraz profile enzymów detoksykacyjnych związanych z glutationem wątrobotrzustki i przewodu pokarmowego u Porcellio scaber Latr. (Isopoda: Oniscidea) w chronicznym zatruciu niklem"

MONIKA TARNAWSKA, WOJCIECH PRZYBYŁOWICZ (autorzy zdjęć)
PAWEŁ MIGULA (kierownik projektu)

"Lepsi od Anglików, bo… nasze nieużytki są gorsze od angielskich"
"Zróżnicowanie flory naczyniowej nieużytków poprzemysłowych na przykładzie dwóch regionów w Wielkiej Brytanii i w Polsce"

BARBARA TOKARSKA-GUZIK

"Niechciane zmiany - nadrzeczne łęgi kolonizowane przez najeźdźców ze wschodu"
"Zmiany różnorodności gatunkowej w zbiorowiskach łęgowych jako rezultat ich kolonizacji przez taksony z rodzaju Reynoutria"

BARBARA TOKARSKA-GUZIK

"Nieużytki poprzemysłowe - nieplanowane laboratoria biologiczne"
"Zróżnicowanie i dynamika roślinności na nieużytkach powęglowych"

GABRIELA WOŹNIAK

"Misterium Jeziora Goczałkowickiego"
"Budowa i testowanie Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wód (ABTOW) - urządzenia do monitorowania zagrożeń pojawiających się w wodach wykorzystywanych jako źródła wody pitnej"

ANDRZEJ WOŹNICA (kierownik projektu)
ANDRZEJ SIUDY (autor zdjęć)