1. Założenia projektu

Celem nadrzędnym konkursu i biennale fotograficznego, nawiązującego swoją tematyką do realizowanych na Uczelni projektów badawczych jest promocja dorobku naukowego pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs odbywać się będzie cyklicznie, co 2 lata, każdorazowo z innym tematem przewodnim. Pierwszej jego edycji, związanej tematycznie z Górnym Śląskiem i województwem śląskim, towarzyszyć będzie hasło: Śląsk Okiem Naukowca”.

 

 1. Organizatorem wystawy połączonej z konkursem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z instytucją, która udostępni powierzchnię wystawową; od strony organizacyjnej pieczę nad projektem sprawować będzie Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

 2. Konkurs fotograficzny ogłasza Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

 3. Na prace konkursowe składać się będą autorskie fotografie wykonane przez pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - celowo (jako dokumentacja naukowa) lub „przy okazji” realizacji programów badawczych (ministerialnych, statutowych, własnych, a także badań zleconych) związanych z Górnym Śląskiem lub województwem śląskim.

 4. W zamierzeniu organizatorów Konkurs będzie miał charakter cykliczny, odbywać się będzie co 2 lata, każdorazowo z innym tematem przewodnim.

 5. Dopuszczone w ramach Konkursu fotografie wystawione zostaną w instytucji, która udostępni powierzchnię wystawową.

 6. Otwarcie wystawy powinno zbiegać się z innym tematycznie związanym wydarzeniem w regionie lub kraju. Wystawa trwać będzie miesiąc.

 7. W konkursie może brać udział każdy pracownik i student Uczelni, który uczestniczy w realizacji projektu badawczego (lub kilku projektów), a przedstawiane fotografie wiążą się z danym projektem.

 8. Uczestnik konkursu przedstawia powołanej przez Rektora Komisji (Jury) wybrane przez siebie autorskie fotografie zgodnie z zasadami przedstawionego Regulaminu Konkursu;

 9. Wraz z fotografiami przedstawiony jest tytuł i krótki opis projektu w języku polskim i angielskim.

 10. Rektor powołuje (zatwierdza) komisję konkursową (jury) w skład, której wchodzą fotograficy, plastycy oraz pracownicy naukowi (niebiorący udziału w konkursie) reprezentujący poszczególne wydziały, z których wywodzą się uczestnicy konkursu. Do udziału w Jury zaproszone będą osoby spoza Uczelni, profesjonalnie związane z fotografią.

 11. Zadaniem Jury będzie ocena i wybranie najlepszych zgłoszonych materiałów do konkursu, zarówno pod względem artystycznym jak i merytorycznym w aspekcie projektu badawczego.

 12. Autorzy prac konkursowych zakwalifikowanych do wystawy fotograficznej są zobowiązani do bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie potrzebnym do promocji Uczelni.

 13. Wystawione prace wraz z opisami projektów w formie streszczenia (w wersji naukowej i popularno-naukowej) będą opublikowane w katalogu wystawy.