Zbiorcze zestawienie zgłoszonych projektów

     Szczegółowy wykaz zdjęć zakwalifikowanych do wystawy

·     "Beskid Mały - historia w drzewach zapisana"
Dr ALICJA BARĆ: Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik):
"Enklawy najstarszych drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba MILL. w krajobrazie Beskidu Małego"

·     "Jeszcze jodła nie zginęła..., póki szumią buki"
Dr ALICJA BARĆ: Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik):
"Rozmieszczenie, udział ilościowy i żywotność jodły pospolitej Abies alba MILL. w zbiorowiskach leśnych Beskidu Małego"

·     "Pospolite i rzadkie, ale zawsze w Katowicach - szata roślinna miasta"
Dr AGNIESZKA BŁOŃSKA: Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ
Projekt badawczy:
"Zróżnicowanie roślinności na siedliskach antropogenicznie przekształconych Katowic"

·     "Zielono na czarnym Śląsku"
Dr IZABELLA FRANIEL: Katedra Ekologii, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Wpływ czynników ekologicznych siedlisk synantropijnych na cechy ekofizjologiczne wybranych gatunków"

·     "»SurDada« - Surrealizm i Dadaizm w pikselach"
ALICJA JAKIMÓW: Instytut Sztuki, WArt (autorka zdjęć)
Dr KRZYSZTOF MAREK BĄK (kierownik projektu)
Projekt:
"Drugie laboratorium 115 - „SurDada” - Warsztaty grafiki cyfrowej i multimedialnej poświęcone tematyce Dadaizmu i Surrealizmu"

·     "Cieszynianka wiosenna - śląski endemit malowany elektronami"
Dr JAGNA KARCZ: Pracownia Mikroskopii Skaningowej, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Struktura i histochemia owoców Hacquetia epipactis (Scop.) DC. (Apiaceae)"

·     "Śląsk z orbity"
Dr inż. LESZEK KOLONDRA: Zakład Teledetekcji Środowiska, WNoZ
Projekt badawczy:
"Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stan i dynamikę krajobrazów w wybranych obszarach Polski i Europy metodami teledetekcji"
Zdjęcia z projektu zgłoszone poza konkursem.

·     "Psycholog w szpitalu - w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych służby zdrowia"
MAŁGORZATA KOŻUSZNIK, MARIUSZ PERLAK, JOANNA PIĄTEK: Instytut Psychologii, WPiPs (autorzy zdjęć)
Dr hab. MAŁGORZATA GÓRNIK-DUROSE (kierownik projektu)
Projekt badawczy:
"The Human System Audit for the Health Care Sector"

·     "Przyroda moim nauczycielem"
Dr RYSZARD KULIK: Instytut Psychologii, WPiPs
Projekt badawczy:
"Skuteczność grupowego treningu ekologicznego w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych"

·     "Nowe kobiety - stary Śląsk"
Mgr AGNIESZKA MANDAL: Instytut Psychologii, WPiPs (autorka zdjęć)
Prof. dr hab. EUGENIA MANDAL (kierownik projektu)
Projekt badawczy:
"Rola tożsamości płciowej i kompetencji społecznych w kształtowaniu planów życiowych współczesnych młodych kobiet z regionu Górnego Śląska"

·     "Szrotówek - mały zabójca wielkich drzew"
Mgr MARIA MATYSIAK: Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ (autorka zdjęć)
Prof. dr hab. PAWEŁ MIGULA (kierownik projektu)
Projekt badawczy KBN - grant promotorski 2 P04F 033 30
"Możliwości detoksykacyjne kolejnych pokoleń gąsienic szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) w warunkach działania insektycydu (imidakloprid)"

·     "Pustynie, wulkany, słone jeziora - fenomeny przyrody Górnego Śląska"
Dr TADEUSZ MOLENDA: Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych, WNoZ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Środowiska antropogeniczne - formy i procesy"

·     "Olszyny - dajmy szansę przetrwania podmokłym pięknościom"
Dr ANNA ORCZEWSKA: Katedra Ekologii, WBiOŚ
Projekt badawczy JM Rektora (2005)
"Siedliskowe aspekty funkcjonowania lasów z udziałem olszy czarnej"

·     "Zrobić pierwszy krok - resztę zostawmy naturze"
Dr ANNA ORCZEWSKA: Katedra Ekologii, WBiOŚ
Projekt badawczy MNiI, numer 2 P04F 05929 (kierownik projektu):
"Migracja gatunków leśnych do runa plantacji olszy czarnej posadzonych na gruntach porolnych, w zróżnicowanych warunkach siedliskowych"

·     "W barwach górnictwa -zieloni prowadzą z czarnymi,
a mecz toczy się dalej"

Dr ADAM ROSTAŃSKI: Katedra Botaniki Systematycznej, WBiOŚ
Projekt badawczy KBN - 6P04G01418 (PB - 343/Biol/2000) (kierownik projektu):
"Kształtowanie się spontanicznej pokrywy roślinnej na terenie zwałowisk poprzemysłowych w aglomeracji katowickiej"

·     "Leśny najeźdźca - turzyca drżączkowata nie zadrży nawet przed drzewami"
Dr EDYTA SIERKA: Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Przyczyny i skutki ekspansji Carex brizoides L. w lasach Wyżyny Śląskiej"

·     "Górnicze zapadliska - nowe wyzwanie dla przyrody Śląska"
Dr EDYTA SIERKA: Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Różnorodność fitocenotyczna pogórniczych zbiorników zapadliskowych, ich rola w kształtowaniu struktury sąsiadujących leśnych zbiorowisk roślinnych i możliwości zagospodarowania"

·     "Wciornastki - ukryte piękno w wiązance kwiatów"
Dr WOJCIECH SIERKA: Katedra Zoologii, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Zróżnicowanie morfologiczne owadów z rzędu Thysanoptera"

·     "Hałdy - z życia roztoczy-mechowców tam gdzie mech jeszcze długo nie wyrośnie"
Dr hab. PIOTR SKUBAŁA: Katedra Ekologii, WBiOŚ
Projekt badawczy KBN - 6 P04F 035 18 (kierownik projektu):
"Kolonizacja nieużytków górnictwa węgla kamiennego przez saprofagiczne mechowce (Acari: Oribatida)"

·     "Spokojne życie roztoczy, które się toczy w starych chodnikach pokopalnianych. Inne spojrzenie na dziedzictwo kultury przemysłowej Śląska"
Dr hab. PIOTR SKUBAŁA: Katedra Ekologii, WBiOŚ
Projekt badawczy (kierownik projektu):
"Fauna mechowców (Acari: Oribatida) w podziemnych chodnikach kopalnianych"

·     "Miasto. Żywioły i metamorfozy. Dynamika przestrzeni miejskiej w oglądzie socjologicznym"
Mgr WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR: Instytut Socjologii, WNS (autorka zdjęć)
Prof. dr hab. MAREK S. SZCZEPAŃSKI (kierownik projektu)
Projekt badawczy (badania statutowe):
"Społeczne uwarunkowania modernizacji województwa śląskiego"

·     "Między lękiem a podziwem - getta społeczne w starym regionie przemysłowym"
Mgr WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR: Instytut Socjologii, WNS (autorka zdjęć)
Prof. dr hab. MAREK S. SZCZEPAŃSKI (kierownik projektu)
Projekt badawczy (badania statutowe):
"Społeczne uwarunkowania modernizacji województwa śląskiego"

·       "Prosionek szorstki - »żywe srebro« pełne metali ciężkich"
Dr MONIKA TARNAWSKA: Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ i dr WOJCIECH PRZYBYŁOWICZ: Materials Research Group, iThemba LABS, RPA (autorzy zdjęć)
Prof. dr hab. PAWEŁ MIGULA (kierownik projektu)
Projekt badawczy KBN - grant promotorski 2 P04F 033 30
"Wybrane wskaźniki stresu chemicznego oraz profile enzymów detoksykacyjnych związanych z glutationem wątrobotrzustki i przewodu pokarmowego u Porcellio scaber Latr. (Isopoda: Oniscidea) w chronicznym zatruciu niklem"

·      "Lepsi od Anglików, bo... nasze nieużytki są "gorsze" od angielskich"
Dr BARBARA TOKARSKA GUZIK: Katedra Botaniki Systematycznej, WBiOŚ
Projekt badawczy:
"Zróżnicowanie flory naczyniowej nieużytków poprzemysłowych na przykładzie dwóch regionów w Wielkiej Brytanii i w Polsce"

·      "Niechciane zmiany - nadrzeczne łęgi kolonizowane przez najeźdźców ze wschodu"
Dr BARBARA TOKARSKA GUZIK: Katedra Botaniki Systematycznej, WBiOŚ
Projekt badawczy:
"Zmiany różnorodności gatunkowej w zbiorowiskach łęgowych jako rezultat ich kolonizacji przez taksony z rodzaju Reynoutria"

·      "Nieużytki poprzemysłowe - nieplanowane laboratorium biologiczne"
Dr GABRIELA WOŹNIAK: Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ
Projekt badawczy:
"Zróżnicowanie i dynamika roślinności na nieużytkach powęglowych"

·     "Misterium Jeziora Goczałkowickiego"
dr ANDRZEJ WOŹNICA, Katedra Biochemii, WBiOŚ (kierownik projektu)
mgr inż. ANDRZEJ SIUDY, Górnośląskie Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (autor zdjęć)
Przedsięwzięcie realizowane w ramach współpracy Naukowo Badawczej „Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” i Uniwersytetu Śląskiego
"Budowa i testowanie Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wód (ABTOW) - urządzenia do monitorowania zagrożeń pojawiających się w wodach wykorzystywanych jako źródła wody pitnej"