Strona archiwalna! Ta strona zawiera treści archiwalne, które nie były zmieniane po 23 września 2019 r. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z deklaracją dostępności
archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Regulamin konkursu

>>wersja pdf

REGULAMIN KONKURSU
VI BIENNALE FOTOGRAFICZNE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 1. Konkurs fotograficzny ogłasza JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, który jest przewodniczącym Komitetu Honorowego Konkursu.
 2. Stronę organizacyjną realizacji Konkursu powierza się Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ pod opieką Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacji Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA.
 3. Rektor UŚ powołuje Jury Konkursu, które pracuje w oparciu o Regulamin Jury.
 4. Do konkursu można zgłosić autorskie fotografie wykonane przez pracowników lub studentów uczelni i instytucji naukowych całego kraju, którzy realizują (lub realizowali) programy badawcze (międzynarodowe, ministerialne, statutowe, własne, w ramach badań zleconych NCR i NCBR).
 5. Fotografie do konkursu zgłasza kierownik projektu za zgodą autora (autorów) fotografii lub autor fotografii za zgodą kierownika projektu.
 6. Uczestnik konkursu:
  1. przedstawia Jury Konkursu wybrane przez siebie autorskie fotografie wykonane metodami fotografii klasycznej i/lub fotografii cyfrowej w liczbie do 10 sztuk na jeden projekt badawczy wraz z tytułami i krótkimi, jednozdaniowymi opisami (np. czas i miejsce wykonania fotografii). Organizatorzy nie narzucają minimalnych parametrów technicznych fotografii, jednak niska jakość przedstawionych do konkursu fotografii może decydować o wymiarach reprodukcji do celów ekspozycyjnych;
  2. fotografie wykonane metodami fotografii klasycznej powinny zostać dostarczone w postaci wysokiej jakości odbitek (o minimalnych rozmiarach 10×15 cm) lub pozytywów (slajdów). W przypadku materiałów dostarczonych jedynie w postaci odbitek fotograficznych organizatorzy mogą zażądać dostarczenia negatywów (w celu wykonania wysokiej jakości fotografii wielkoformatowych);
  3. materiały w wersji cyfrowej powinny być dostarczone w postaci plików o najlepszych do uzyskania parametrach rozdzielczości i jakości dostępnych dla danego modelu aparatu fotograficznego. Umożliwi to wykonanie poprawnych technicznie odbitek wielkoformatowych (minimalna zalecana wielkość matrycy aparatu to około 5 megapikseli). Ze względów technicznych zalecanymi formatami dostarczanych plików są TIFF (rozszerzenie .tif) lub PiNG (rozszerzenie .png) - o ile aparat zapisuje fotografie w takim formacie. Jeśli aparat nie zapisuje plików w zalecanych formatach wskazane jest dostarczenie plików TIFF uzyskanych z zapisu RAW (opcja dostępna w oprogramowaniu dołączonym do niektórych aparatów fotograficznych) lub w formacie JPEG (rozszerzenie .jpg) o jak najmniejszej kompresji (najwyższej jakości);
  4. wraz z fotografiami autor dostarcza opis projektu badawczego w formie naukowego streszczenia (abstraktu), który zawiera tytuł projektu badawczego, autora(ów) (wykonawcy(ów)) projektu wraz z afiliacją i adresem. Streszczenie powinno zawierać informacje o celach projektu, zastosowanych metodach badawczych oraz dane o najważniejszych rezultatach. Objętość abstraktu: maks. 1 strona A4. Za jedną stronę A4 organizatorzy przyjmują około 1500-2000 znaków napisanych czcionką Times New Roman wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 oraz marginesami 2,5 cm;
  5. wszystkie opisane powyżej materiały dostarczone są w języku polskim i angielskim.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść merytoryczną nadesłanych streszczeń projektów.
 8. Zgłoszone do konkursu fotografie będą oceniane pod względem artystycznym jak i merytorycznym w nawiązaniu do tematu projektu badawczego przez Jury powołane przez JM Rektora UŚ. Fotografie niedopuszczone do publicznej prezentacji na prośbę autora mogą zostać zwrócone.
 9. Zdjęcia wraz z opisami i streszczeniem należy dostarczyć do Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, pokój 317 w terminie do 15 maja 2016 roku, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres cscs@us.edu.pl.
 10. Organizatorzy konkursu zobowiązują się dołączyć, na podstawie zgłoszonych materiałów, krótki tekst literacki popularyzujący wiedzę związaną z projektem badawczym (maks. 1 strona A4), który na życzenie uczestnika konkursu może zostać przedstawiony do autoryzacji.
 11. Do Konkursu zostaną dopuszczone tylko fotografie z dostarczonymi informacjami o projekcie.
 12. Autor dopuszczonych do prezentacji fotografii podpisuje oświadczenie, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do prezentowanej fotografii (formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 13. Autorzy prac konkursowych zakwalifikowanych do wystawy fotograficznej są zobowiązani do bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie potrzebnym do promocji Uczelni, Konkursu i Biennale, przy poszanowaniu autorskich praw osobistych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 14. Biennale towarzyszy opublikowany katalog zawierający oprócz wystawianych fotografii także opisy dostarczone przez autora lub kierownika projektu.
 15. Organizatorzy Konkursu zobowiązują się do wykonania z powierzonego materiału fotograficznego odbitek wielkoformatowych, które po Biennale są archiwizowane w Uczelni do dalszych celów promocyjnych.
 16. Laureat Konkursu otrzymuje 3 000 złotych, natomiast laureaci I i II miejsca w wyróżnionych kategoriach: fotografia przyrodnicza oraz fotografia społeczno-kulturalna otrzymują odpowiednio 2 000 i 1 000 złotych. W miarę możliwości, (m.in. dzięki funduszom instytucji sponsorujących) przyznawane będą nagrody tematyczne, np. za najlepsze zdjęcie mikroskopowe itp.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie inny rozdział nagród jak i wprowadzenie innych Kategorii, np. "Fotografia techniczna", o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 18. Najlepsze prace będą publikowane w katalogu towarzyszącemu wystawie oraz w innych wydawnictwach promocyjnych, np. w formie kalendarza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z informacją o autorze i projekcie.
 19. Po wystawie Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo wykorzystania fotogramów do innych celów promocyjnych.
 20. Każda uczelnia i instytucja naukowa, której pracownicy lub studenci zgłoszą udział w Konkursie będzie miała prawo do wykorzystania dopuszczonych do ekspozycji zdjęć do własnych celów promocyjnych z podaniem informacji i logo Konkursu jak i organizatora Biennale.
 

Komitet Organizacyjny

us

Współpraca

CINiBA

Sponsorzy

Hotel Czarny Las
paideia Centrum StudiĂłw Polarnych Centrum StudiĂłw Polarnych JEOL (EUROPE) SAS aiut

Patronat medialny

logo

logo